موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ آغاز ثبت نام بدون آزمون پذیرش بهمن ماه 1395 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1220
آغاز ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی بهمن ماه 1395 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1219
قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (زبان تخصصی (1) گروه پنجشنبه ها ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1214
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (درس زبان تخصصی تولیدی و صنعتی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1191
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190
اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   لسیت اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1174   زمان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1152
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   دریافت مدرک http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/808   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793   لیست نقص پرونده دانشجویان ورودی مهر 93 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/688
فرم سهمیه شاغل http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/639
لیست نقص پرونده ورودی 92 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/630
قابل توجه فارغ التحصیلان بهمن ماه 95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/340