موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ ثبت نام وام عتبات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1610
اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1609
اطلاعیه مهم و قابل توجه دانشجویانی که دارای دروس تخصصی افتاده می باشند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1608
اطلاعیه مهم رعایت ضوابط امتحانات نیمسال اول 97-96 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1607
اطلاعیه مهم عدم مراجعه به مؤسسه جهت انجام کارهای اداری و فارغ التحصیلی در بازه امتحانی برگزار امتحانات از16 دی ماه لغایت 30 دی ماه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1606
ازدواج دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1591
ثبت نام عتبات عالیات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1576
تخفیف دانشجویی بلیط کنسرت http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1575
ثبت نام وام عتبات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1569
راه اندازی انجمن تخصصی ورزش دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1560 اطلاعیه مهم نقص مدرک پرونده تحصیلی(اطلاعیه شماره 3 فارغ التحصیلی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1554
ارائه خدمات مشاوره مؤسسه هادی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1544
اطلاعیه مهم شماره 2 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1543   اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1540
مسابقات مناظره دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1539
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1536
هفته قرآن و دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1534
فراخوان شرکت در مسابقات بسکتبال http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1523
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در راهپیمایی باشکوه عزاداران حسینی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1519