موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد ابراهیمی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1127
قابل توجه دانشجویان استاد مرادی نژاد http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1126
قابل توجه دانشجویان استاد دشتی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1125
قابل توجه دانشجویان استاد رضائی و استاد نظری (کاربینی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1123
قابل توجه دانشجویان استاد رضائی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1122
قابل توجه دانشجویان استاد اکبری http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1121
قابل توجه دانشجویان استاد عبداللهی (کارورزی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1119
برنامه اولیه دروس و گروه های ارائه شده در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1117
قابل توجه دانشجویان استاد عاقلی (کارورزی 1 و2 ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1115
اطلاعیه عدم برگزاری امتحانات روز سه شنبه مورخ بیست و یک دی ماه و انتقال زمان برگزاری آن به روز شنبه دوم بهمن ماه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1109
قابل توجه دانشجویان استا قاسم خانی ( تحویل پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1106
قابل توجه دانشجویان استاد اسلامی (کارورزی ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1102
قابل توجه دانشجویان استاد نظری (کارورزی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1100
قابل توجه دانشجویان استاد غریب (کارورزی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1099
قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی (کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1098
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1097
قابل توجه دانشجویان استاد آزاد (کارورزی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1096
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی و استاد خاوری (کارورزی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1095
قابل توجه دانشجویان استاد خسروآبادی (کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1094
قابل توجه دانشجویان استاد صفائی ( تحویل مستندات درس کارورزی)تغییر زمان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1058