موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد صفائی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1308
قابل توجه دانشجویان استاد غریب (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1306
قابل توجه دانشجویان استاد حاجی باقری (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1303
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1302
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1300
اطلاعیه مهم (قابل توجه کلیه دانشجویان) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1299
قابل توجه دانشجویان استاد ملائی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1298
قابل توجه دانشجویان استاد یکماز (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1296
قابل توجه دانشجویان استاد شمشیر پوریان (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1295
قابل توجه دانشجویان استاد شمشیرپوریان (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1294
قابل توجه دانشجویان استاد عمادی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1278
اطلاعیه مهم (قابل توجه کلیه دانشجویان) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1274
قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (زبان تخصصی (1) گروه پنجشنبه ها ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1214
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (درس زبان تخصصی تولیدی و صنعتی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1191
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190
اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   لسیت اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1174   زمان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1152
پذیرش کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1053