موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1261
راهنمای ورود سامانه سجاد پرداخت شهریه 15درصد سهم دانشگاه جامع http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1260
قابل توجه دانشجویان استاد حداد هرندی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1259
قابل توجه دانشجویان استاد ملائی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1258
قابل توجه دانشحویا استاد فخار (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1257
فراخوان ثبت نام سیزدهمین جشواره قرآن و عترت دانشگاه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1256
جشنواره سراسری قرآن کریم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1255
قابل توجه دانشجویان ورودی فروردین 96 ( تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1254
قابل توجه دانشجویان استاد ایوبی ( کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربردآن در حسابداری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1252
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1249
قابل توجه دانشجویان استاد طباطبائی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1247
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی (کاربینی ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1236
قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (زبان تخصصی (1) گروه پنجشنبه ها ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1214
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (درس زبان تخصصی تولیدی و صنعتی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1191
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190
اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   لسیت اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1174   زمان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1152
پذیرش کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1053