موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد فرجی نیا (کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1186
قابل توجه دانشجویان استاد محمودی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1185
قابل توجه دانشجویان استاد شیری (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1184
اطلاعیه تغییر ساعت کار موسسه در نیمسال بهمن 95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1183
قابل توجه دانشجویان استاد جلالی (درس تحقیق در عملیات) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1181
قابل توجه دانشجویان استاد عبدالهی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1179
قابل توجه کلیه دانشجویان (اطلاعیه عدم برگزاری دروس ترم اول تا اطلاع ثانوی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1178
اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175   لسیت اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1174   قابل توجه دانشجویان استاد نوریان (تغییر زمان درس مهندسی نرم افزار امن) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1173
قابل توجه دانشجویان استاد صدری (تغییر زمان ساعت درس برنامه سازی شبکه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1172
طریقه تهیه فیش غذای دانشجویی و لیست غذای اسفندماه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1170
نحوه ثبت نام و شرایط وام های دانشجویی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1168
زمان حضور مدیران گروه در نیمسال دوم 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1152
قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/967   قابل توجه کلیه دانشجویان (نکات قابل توجه در درس معرفی به استاد) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/827   دریافت مدرک http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (نواقص پرونده) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/818   قابل توجه دانشجویان ورودی سال های 92-93 و 93-94 و 94-95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/808   اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه دانشجویان (ترم بندی دروس به تفکیک رشته) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/793