موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد تابستان 1397 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1724   اطلاعیه عدم مراجعه به موسسه جهت انجام کار اداری در بازه زمانی برگزاری امتحانات http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1721   مراسم جشن فارغ التحصیلی آبان 1397 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1720
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان ترم آخر http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1694
اطلاعیه مهم نقص مدرک پرونده تحصیلی(اطلاعیه شماره 3 فارغ التحصیلی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1554
اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه لغایت فروردین ماه و نیمه اول اردیبهشت هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821