موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1609
اطلاعیه مهم و قابل توجه دانشجویانی که دارای دروس تخصصی افتاده می باشند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1608
اطلاعیه مهم رعایت ضوابط امتحانات نیمسال اول 97-96 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1607
اطلاعیه مهم عدم مراجعه به مؤسسه جهت انجام کارهای اداری و فارغ التحصیلی در بازه امتحانی برگزار امتحانات از16 دی ماه لغایت 30 دی ماه http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1606
اطلاعیه مهم نقص مدرک پرونده تحصیلی(اطلاعیه شماره 3 فارغ التحصیلی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1554
اطلاعیه مهم شماره 2 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1543   اطلاعیه شماره 1 فارغ التحصیلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1541
اطلاعیه پرداخت مبلغ شهریه علی الحساب انتخاب واحد نیمسال دوم بهمن ماه 1396 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1454
اطلاعیه مدارک آماده شده ویژه دانشجویانی که در آذرماه هزینه صدور دانشنامه را پرداخت و تصویر رسید آن را از طریق کانال تلگرام ارسال کرده اند http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/821 اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان در خصوص درج نمره بیست و پنج صدم در کارنامه در صورت تقلب در جلسه امتحان http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/698