موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ فرم استشهاد محلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1463   فرم شاغل http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1462   قابل توجه دانشجویان ورودی سال مهر 95 که دارای نقص پرونده تحصیلی می باشند. http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1218   اسامی نقص پرونده ورودی های ماقبل سال 1390 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1175