موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (تحویل مستندات پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1723   قابل توجه دانشجویان استاد خسروآبادی (تحویل مستندات کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1722   قابل توجه دانشجویان استاد رضائی و استاد غریب و استاد خاوری و استاد قندهاری (تحویل مستندات کارورزی 1 و 2 ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1718
قابل توجه دانشجویان استاد فرجی نیا (تحویل مستندات کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1717