موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (زبان تخصصی (1) گروه پنجشنبه ها ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1214
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (درس زبان تخصصی تولیدی و صنعتی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1191
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190