موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1747   زمان برگزاری کلاس درس پژوهش عملیاتی 2 استاد عاقلی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1744   قابل توجه دانشجویان درس کنترل پروژه و اصول و فنون مذاکره استاد فروردین http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1742