موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (امتحان پایان ترم درس کارگاه راه اندازی ایستگاه کاری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1380
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1379
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1378
قابل توجه دانشجویان استاد صفایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1377
قابل توجه دانشجویان استاد صانع (عدم برگزاری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1370
قابل توجه دانشجویان استاد فیروزی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1369
قابل توجه دانشجویان استاد یکماز http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1359
قابل توجه دانشجوین استاد قاسم خانی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1358
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1355
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1345
قابل توجه دانشجویان استاد شمشیر پوریان (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1295
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190