موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد اعلایی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1385
قابل توجه دانشجویان استاد نظری (کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1384
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (امتحان پایان ترم درس کارگاه راه اندازی ایستگاه کاری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1380
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1379
قابل توجه دانشجویان استاد قاسم خانی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1378
قابل توجه دانشجویان استاد شمشیر پوریان (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1295
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190