موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد رضائی (عدم تشکیل کلاس اصول سرپرستی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1538
قابل توجه دانشجویان استاد زارع کهن (اندیشه اسلامی 2) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1533
قابل توجه دانشجویان استاد قاضی ها ( عدم تشکیل کلاس ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1520   قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190