موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان درس کاربرد رایانه در حسابداری http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1767   قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی(عدم برگزاری کلاس های روز پنجشنبه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1763   قابل توجه دانشجویان درس های حسابداری مالیاتی، حسابداری پیمانکاری ، حسابداری مالی، حسابداری شرکت های سهامی، حسابداری بهای تمام شده 1 ،مدیریت مالی و کارآفرینی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1758