موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان درس حسابداری مالی پیشرفته 1 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1677
قابل توجه دانشجویان استاد طباطبایی (زمان کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1676
قابل توجه دانشجویان استاد صراف (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1675
قابل توجه دانشجویان استاد عبدالهی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1674
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190