موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ کد مرکز علمی کاربردی هادی جهت ثبت نام در آزمونهای استخدامی و دانشگاهها http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1795