موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1261
قابل توجه دانشجویان استاد حداد هرندی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1259
قابل توجه دانشجویان استاد ملائی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1258
قابل توجه دانشحویا استاد فخار (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1257
قابل توجه دانشجویان استاد ایوبی ( کلاس جبرانی درس ریاضیات و کاربردآن در حسابداری) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1252
قابل توجه دانشجویان استاد طباطبائی (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1247
قابل توجه دانشجویان استاد رضایی (کاربینی ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1236
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (زبان تخصصی (1) گروه پنجشنبه ها ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1214
قابل توجه دانشجویان استاد کریمی پاشاکی (درس زبان تخصصی تولیدی و صنعتی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1191
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190