موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان درس های حسابداری مالیاتی، حسابداری پیمانکاری ، حسابداری مالی، حسابداری شرکت های سهامی، حسابداری بهای تمام شده 1 ،کاربرد رایانه در حسابداری، مدیریت مالی و کارآفرینی http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1758