موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد فرجی نیا (کارورزی و پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1186
قابل توجه دانشجویان استاد محمودی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1185
قابل توجه دانشجویان استاد شیری (کلاس جبرانی) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1184
قابل توجه دانشجویان استاد جلالی (درس تحقیق در عملیات) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1181
قابل توجه دانشجویان استاد عبدالهی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1179
قابل توجه دانشجویان استاد نوریان (تغییر زمان درس مهندسی نرم افزار امن) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1173
قابل توجه دانشجویان استاد صدری (تغییر زمان ساعت درس برنامه سازی شبکه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1172