موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ قابل توجه دانشجویان استاد نسترن (تربیت بدنی و ورزش) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1456
قابل توجه دانشجویان استاد محمدی (تربیت بدنی و ورزش) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1455
قابل توجه دانشجویان استاد عظیمی (پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1453
قابل توجه دانشجویان استاد صدری (درس پروژه) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1452
قابل توجه دانشجویان استاد فروردین http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1447
قابل توجه دانشجویان استاد محمدی ( امتحان پایان ترم درس تربیت بدنی و ورزش) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1446
زمان حضور مدیران گروه در ترم تابستان 96-95 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1419
قابل توجه د انشجویان استاد ملائی (عدم تشکیل کلاس) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1190