موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ تاریخ و زمان تحویل مستندات کارورزی استاد عاقلی در نیمسال اول 98-97 http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1773