موسسه آموزش عالي هادي http://hadi-institute.ir/ اطلاعیه تحویل مدرک و لیست مدارک آماده شده (گواهینامه های موقت ) http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1762   فرم شاغل http://hadi-institute.ir/Sites/1/2/news.html/NewsId/1458