امروز : 9 اسفند ماه 1398 - جمعه
امور اداري

مدیریت امور اداری و روابط عمومی موسسه در مسیر پشیرفت و بهبود موسسه همواره آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما می باشد.

دفتر این واحد در طبقه اول موسسه واقع بوده و با داخلی 111 می توانید با این واحد در ارتباط باشید.

 

 

جناب آقای جعفر زهرایی انور

سمت : مدیر امور اداری و روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت صنعتی