مديران گروه


گروه فنی مهندسی

جناب آقای مهندس شهاب صفائی

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری

پست الکترونیکی : safaee.shx@gmail.com

 

گروه حسابداری

جناب آقای اصغر رضایی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی (گرایش مالی)

پست الکترونیکی : asgharrezaei37@yahoo.comگروه معارف اسلامی

جناب آقای علاالدین اعلایی

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : seiedalaadinalaei@gmail.comگروه تربیت بدنی

جناب آقای محمدرضا شیخ الاسلام

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

پست الکترونیکی :  reza093@yahoo.com