مشخصات دوره حسابداری ویژه بازار کار


تاریخ شروع: تیر 98
تاریخ پایان :  مرداد 98
روزهای برگزاری :
1- پنج شنبه - جمعه    (2 الی 5 بعدازظهر)
تعداد جلسات : 6
تعداد ساعات: 18
مدرک : وزارت علوم
مخاطبان :
1- افرادی که اصول حسابداری را بلد هستند 
2- دانشجویان حسابداری
3- افرادی که حسابداری برای غیر حسابداران را گذرانده اند.
شهریه: 270 هزار تومان
ثبت نام تلفنی: 88241680